Možnosť darovať 2% z dane


Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2% z dane Nitrianskemu komornému orchestru a tak pomáhate rozvoju kultúry a umenia v našom regióne.

Údaje a doklady

  • IČO: 51677083
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov: Nitriansky komorný orchester
  • Sídlo: Nábrežie mládeže 553/19, 949 01 Nitra

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre Nitriansky komorný orchester.

Potvrdenie o zaplatení dane (vypĺňa zamestnávateľ).

Termíny

15.02. 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov (ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ).

31.03.2022 – termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (ak nemá FO podanú žiadosť o predĺženie termínu).

30.04. 2022 – termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane na Daňový úrad).


Postup

Zamestnanci, ktorým podáva daňové priznanie zamestnávateľ

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.).

Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si vypočítate sumu vašich 2 % (resp. 3 %*).

Vypočítanú sumu (z predchádzajúceho kroku), spolu s Vašimi údajmi vypíšte do Vyhlásenia o zaplatení dane.

Obe tlačivá (Vyhlásenie, aj Potvrdenie) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

* 3 % z daní môžete poukázať, ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu. V takom prípade požiadajte danú organizáciu o vystavenie potvrdenia, že ste u nich boli dobrovoľníkom. Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé

Vypočítajte si sumu vašich 2% (resp. 3%). Minimálna suma, ktorú je možné poukázať je 3,32€.

Vyplnené daňové priznanie včas pošlite na na príslušný daňový úrad. V prípade ak darujete 3%, priložte aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby.

Právnické osoby

V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1% (resp. 2%*) z daní. Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) a riadne vyplnené daňové rpiznanie odovzdajte na príslušný daňový úrad.

* 2 % z dane môžte darovať v prípade, ak ste ako právnická osoba v roku 2021 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti.

Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore môžeme rozvíjať kvalitné umenie v našom meste a regióne!